نقش نظام مهندسی ساختمان ایران و سازمانهای مردم نهاد مرتبط با حوزه ساخت ساز در ساخت و ساز اصولی و…

نظام مهندسی : نظام مهندسی ساختمان که طبق قانون کشوری در سال یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی تشکیل شد برای نظارت ساخت و سازهای شهری تشکیل گردید . این سازمان هم اکنون بیش از 250000 عضو دارد. اعضای سازمان نظام مهندسی اساسا در چهار…